Skip to content

www.constructar.ro - revista de informare, anunturi online de vanzare, cumparare, publicitate si reclama din domeniul constructiilor, arad, bucuresti, baia mare, cluj, oradea, bihor

Locatie:    Prima pagina arrow Legislatie arrow HG nr. 731 din 14 octombrie 1991

Stiri Imobiliare


HG nr. 731 din 14 octombrie 1991 PDF Imprimare E-mail

 

privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii
EMITENT :    GUVERN
Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 13 noiembrie 1991

 

 

Guvernul Romaniei hotaraste:
    ART. 1
   Se aproba regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialistilor
 cu activitate in constructii prevazut in anexa la prezenta hotarire.
    ART. 2
   Prevederile prezentei hotariri sint obligatorii pentru organele centrale
 si locale ale administratiei de stat, agentii economici investitori,
proprietari, proiectanti, executanti, precum si pentru specialisti verificatori
de proiecte, responsabili tehnici cu executia lucrarilor si experti care isi
desfasoara activitatea in constructii, indiferent de sursa de finantare a
constructiilor: de stat, particulara sau mixta.
    ART. 3
   Se supun prevederilor prezentului regulament proiectarea, executarea si
expertizarea tuturor constructiilor noi, modernizarea, transformarea,
consolidarea, repararea constructiilor existente, precum si imbunatatirea
terenului de fundare a acestora, cu exceptia constructiilor de locuinte
parter, parter si un etaj cu inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru
una sau doua familii si anexele gospodaresti ale acestora precum si
constructiile provizorii.
    ART. 4
   Activitatea de verificare a proiectelor sau de expertizare, desfasurata
in conformitate cu prevederile prezentului regulament, poate fi efectuata
numai de specialisti angajati la societati comerciale sau regii autonome
care au in profil activitati de proiectare, consultanta, verificare a
proiectelor sau de expertiza, precum si de persoane fizice autorizate
legal sa desfasoare unele activitati.
    ART. 5
   Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la
10.000 lei urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in asfel de conditii
incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
   a) nerespectarea exigentelor de calitate la realizarea de constructii
noi, modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor
existente, precum si imbunatatirea terenului de fundare a acestora, cum sint:
   - rezistenta si stabilirea la solicitari statice, dinamice, inclusiv la
cele seismice;
   - siguranta in exploatare;
   - siguranta la foc;
   - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
   - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
   - protectia impotriva zgomotului;
   b) realizarea de constructii noi, modenizarea, transformarea, consolidarea,
repararea constructiilor existente, la care se aplica prevederile prezentului
regulament, fara proiecte sau pe baza de proiecte neverificate de specialisti
atestati;
   c) incalcarea prevederilor din reglementarile tehnice referitoare la
exigentele de performanta esentiale ale constructiei;
   d) efectuarea de expertize necorespunzatoare la proiecte si lucrari de
constructii care afecteaza nivelul de calitate a constructiilor, corespunzator
exigentelor de performanta esentiale stipulate in contracte;
   e) realizarea de constructii, supuse prevederilor prezentului regulament,
fara responsabili tehnici atestati;
   f) verificarea de proiecte si detalii de executie de catre specialisti fara
atestare tehnico-profesionala sau cu atestare in alt domeniu decit cel al
lucrarii respective;
   g) executarea de expertize in afara domeniului pentru care exportul a fost
atestat;
   h) mentinerea la zi a registrului cu proiectele si detaliile de executie
verificate de catre specialistul verificator de proiecte;
   i) mentinerea la zi a registrului de evidenta a lucrarilor de constructii
coordonate tehnic de catre responsabilul tehnic;
   j) numirea de catre antrepenori a conducatorilor de executie a lucrarilor
fara, acordul responsabilului tehnic atestat;
   k) neverificarea si neavizarea de catre responsabilulul tehnic a proiectelor
tehnologice si de organizare a executiei lucrarilor;
   l) neverificarea, neoprirea lucrarilor si nedispunerea de masuri
corespunzatoare, de catre responsabilul tehnic, atunci cind, pe parcursul
executiei, apar neconformitati cu documentatia de executie;
   m) neasigurarea de catre investitor a conditiilor de desfasurare a
activitatii organelor de control prevazute la art. 10 si art. 19 din
regulamentul de atestare tehnico-profesionala.
   Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin Inspectia de
stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritorului si
imputernicitii delegati de catre aceasta, conform atributiilor ce-i revin
privind controlul calitatii constructiilor.
    ART. 6
   In baza art. 66 lit. d) din Legea nr. 10/1991, taxele de inscriere a
specialistilor pentru atestare se stabilesc de catre Ministerul Lucrarilor
Publice si Amenajarii Teritoriului. Acestea se constituie ca venituri
extrabugetare la dispozitia Deparatmentului constructiilor si lucrarilor
publice din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritorului,
cu destinatie pentru plata cheltuielilor ocazionate cu atestarea specialistilor.
    ART. 7
   Prezenta hotarire este valabila pina la intrarea in vigoare a legii
privind calitatea in constructii, urmind ca dupa aceasta data sa fie completata
 sau modificata in conformitate cu prevederile acestei legi.
    ART. 8
   Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 90 zile de la data
publicarii in Monitoriul Oficial al Romaniei.
    ART. 9
   Orice dispozitii contrare prezentei hotariri nu se aplica.
   ANEXA 1
                           REGULAMENT  

 

de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in
constructii

  

   I. Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de
proiecte de constructii
    ART. 1
   Activitatea de proiectare in constructii poate fi desfasurata de
orice persoana juridica sau fizica, pe baza autorizatiei legale de functionare.
    ART. 2
   Pentru asigurarea calitatii proiectelor si detaliilor de executie pe
baza carora se executa constructiile este obligatorie verificarea tehnica
a acestora de catre specialisti verificatori atestati.
   Verificarea tehnica a proiectelor de constructii are ca scop realizarea
unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime
de performanta referitoare la urmatoarele exigente esentiale:
   - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv
la cele seismice;
   - siguranta in exploatare;
   - siguranta la foc;
   - sanatatea oamenilor si protectia mediului;
   - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
   - protectie impotriva zgomotului.
   Nivelurile minime de performanta referitoare la exigentele esentiale
sint prevederile obligatorii din reglementarile tehnice.
    ART. 3
   Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte
se face pentru urmatoarele domenii, in functie de exigentele esentiale si
specificul lucrarilor, astfel:
   A.1 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton, beton armat si
zidarie;
   A.2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din metal;
   A.3 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structuri de rezistenta din lemn;
   A.4 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri,
tunele si piste de aviatie;
   A.5 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
   A.6 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
   A.7 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
   A.8 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
   A.9 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
   A.10 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
   A.11 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
   A.12 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
   B.1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale
si agrozootehnice;
   B.2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri,
poduri, tunele si piste de aviatie;
   B.3 - siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
   B.4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si
platforme marine;
   B.5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari
hidrotehnice;
   B.6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
   B.7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri
funciare;
   B.8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
   B.9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare si de
gospodarie comunala;
   B.10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
   C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
   D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
   E - izolatia termica, hidrofuga si economie de energie, pentru
toate domeniile;
   F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.
    ART. 4
   Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, in unu sau mai
multe din domeniile precizate la art. 3, cu respectarea tuturor
conditiilor din prezentul regulament.
    ART. 5
   Investitorii sau reprezentantii acestora au obligatia de a incheia
 contracte pentru verificarea proiectelor de constructii cu specialisti
 verificatori atestati.
   Este interzis ca specialistii verificatori atestati sa-si verifice
propriile proiecte sau proiectele elaborate de agentii economici la
care sint angajati sau colaboratori.
   Proiectantii sint obligati ca in cadrul proiectelor pe care le
elaboreaza sa precizeze domeniul in care acesta se incadreaza, pentru
ca beneficiarul sa poata apela la specialisti verificatori corespunzatori.
    ART. 6
   Organele administratiei de stat care elibereaza autorizatii de construire
au obligatia sa le emita numai in baza proiectelor si detaliilor de executie
verificate de specialisti verificatori atestati, conform prezentului regulament.
    ART. 7
   Verificarea tehnica a proiectelor si detaliilor de executie se face
pentru constructiile noi, modernizarea, transformarea, consolidarea,
repararea constructiilor existente, precum si pentru imbunatatirea terenului
de fundare a acestora.
   Fac exceptie constructiile de locuinte parter, parter si un etaj cu
inaltimea la cornisa de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele
gospodaresti ale acestora, precum si constructiile provizorii (cu durata
limitata precizata prin autorizarea de construire), pentru care raspunderea
 privind respectarea nivelurilor minime de performanta referitoare la
exigentele esentiale ramine in sarcina exclusiva a proiectantului.
    ART. 8

   Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori se face pe
baza examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti,
conform prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
   Documentele necesare in vederea atestarii sint urmatoarele:
   - cerere scrisa (anexa nr.1) a solicitantului, in care se precizeaza;
   - numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
   - domeniul/domeniile de atestare, in functie de exigentele esentiale si
specificul lucrarilor, pentru care se solicita atestarea;
   - memoriu de activitate (unitati in care si-a desfasurat activitatea,
perioade, functii etc.) cu precizarea celor mai importante lucrari proiectate
pe domeniu, cu detalierea tipurilor de constructii si limitele pricipalilor
parametrii constructivi;
   - copia legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamin
superior;
   - recomandari din partea unor unitati in care si-a desfasurat activitatea,
 a unor personalitati recunoscute in domeniul supus atestarii, a asociatiilor
 profesionale;
   - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    ART. 9
   Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un specialist verificator
sint:
   - sa fie inginer constructor de specialitate, pentru atestare in domeniile
 exigentelor A.1-A.12;
   - sa fie inginer sau arhitect, pentru celelalte exigentele B-F;
   - sa aiba o activitate de proiectare de cel putin 8 ani in domeniul
solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta;
   - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare
pentru domeniul solicitat;
   - sa aiba cetatenia romana.
    ART. 10
   Specialisti verificatori de proiecte, atestati tehnico-profesional, au
urmatoarele obligatii si respunderi;
   a) sa verifice numai proiectele si detaliile de executie pentru domeniul
in care au fost atestati;
   b) sa verifice solutiile constructive adoptate in proiect si detaliile de
 executie (piese scrise, piese desenate, note de calcul, relevee etc.),in
vederea unei conformari corecte a constructiilor din punct de vedere al
asigurarii unui nivel calitativ al acestora, corespunzator exigentelor de
performanta esentiale;
   c) sa verifice respectarea in proiecte a reglementarilor tehnice in
vigoare cu privire la realizarea exigentelor de performanta esentiale ale
constructiilor pentru care sint atestati;
   d) sa stampileze toate plansele verificate si acceptate la executie;
stampila va avea modelul din anexa nr. 2;
   e) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul pentru evidenta proiectelor
si a detaliilor de executie, verificate conform modelului din anexa nr. 3;
   f) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare
pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament;
   g) sa nu extraga si sa nu transmita, pentru a fi folosite in alte scopuri,
 elemente si detalii din proiectele si detaliile de executie, considerate de
proiectanti confidentiale.
    ART. 11
   Obligatia de a prezenta proiectele si detaliile de executie la verificare
revine proiectantului. Ordinea de prezentare si, respectiv, de primire a
documentelor verificate, precum si termenele se stabilesc de comun acord in
contractul dintre verificator si investitor, termenele prevazute fiind
coroborate cu cele prevazute in contractul de proiectare.
   II. Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici cu executia
lucrarilor de constructii
    ART. 12
   Activitatea de executie in constructii poate fi desfasurata de orice agent
 economic pe baza autorizatiei legale de functionare.
    ART. 13
   Agentii economici care executa lucrari de constructii la care se asigura
 niveluri de performanta corespunzatoare exigentelor esentiale sint obligati
sa aiba angajati responsabili tehnici atestati, acestia constituind un nivel
minim obligatoriu pentru conducerea si asigurarea calitatii productiei pe care
 o realizeaza.
   Este exceptata de la obligatia de mai sus executia constructiilor pentru
 cladiri de locuit cu parter sau parter si un etaj cu inaltimea la cornisa
de maximum 8 m, pentru una sau doua familii si anexele gospodaresti ale
acestora, precum si constructiile provizorii (cu durata limita precizata
prin autorizarea de construire), pentru care raspunderea privind respectarea
 nivelurilor minime de performanta referitoare la exigentele esentiale ramine
in sarcina exclusiva a constructorului.
    ART. 14
   Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici ai executiei
 lucrarilor de constructii se face in urmatoarele domenii, in functie de
specificul lucrarilor pentru toate exigentele esentiale, astfel:
   I. constructii civile, industriale si agrozootehnice;
   II. constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie;
   III. constructii de cai ferate;
   IV. constructii de porturi si platforme marine;
   V. constructii si amenajari hidrotehnice;
   VI. constructii energetice;
   VII. constructii pentru imbunatatiri funciare;
   VIII. constructii pentru telecomunicatii;
   IX. constructii edilitare si de gospodarie comunala;
   X. constructii miniere.
    ART. 15
   Un specialist poate fi atestat, la cererea sa, intr-unul sau mai multe
domenii precizate la art. 14, cu respectarea tuturor conditiilor din prezentul
 regulament.
    ART. 16
   Atestarea responsabililor tehnici se face pentru constructii noi,
modernizarea, transformarea, consolidarea, repararea constructiilor existente,
 precum si pentru imbunatatirea terenului de fundare a acestora, aferente
fiecarui domeniu in parte.
    ART. 17
   Atestarea tehnico-profesionala a responsabililor tehnici se face pe baza
 examinarii si acceptarii acestora de catre comisii de specialisti, conform
 prevederilor cap. IV din prezentul regulement.
   Documentele necesare in vederea atestarii sint urmatoarele:
   - cererea scrisa (anexa nr. 1) a solicitantului, in care se precizeaza:
   - numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului;
   - domeniul/domeniile pentru care se solicita atestarea;
   - memoriu de activitate (intreprinderi unde a lucrat, perioade, functii),
cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrari executate si a
 functiei indeplinite;
   - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamin
 superior;
   - recomandari din partea unor unitati in care si-a desfasurat activitatea,
 a unor personalitati recunoscute in domeniul/domeniile supus atestarii, ori
a asociatiilor profesionale;
   - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    ART. 18
   Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca responsabilul tehnic
sint urmatoarele:
   - sa fie inginer constructor, arhitect sau subinginer constructor;
   - sa aiba o activitate de executie de cel putin 8 ani in domeniul
solicitat pentru atestare sau inrudit cu acesta;
   - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare
 pentru domeniul solicitat;
   - sa aiba cetatenia romana.
    ART. 19
   Agentii economici cu activitati de executie pentru lucrari de constructii
au urmatoarele obligatii:
   a) sa-si implementeze sistemul propriu de conducere si asigurare a calitatii
 pentru productia pe care o realizeaza, in cadrul caruia, ca obligatie minima,
 este numirea la fiecare lucrare in executie a unuia sau mai multor
responsabili tehnici cu executia atestat in functie de marimea si complexitatea
 lucrarii;
   b) sa ia masuri corespunzatoare ca responsabilii tehnici sa-si poata
 indeplini in bune conditii obligatiile mentionate in prezentul regulament;
   c) sa ia masuri pentru respectarea pe intreg parcursul executiei a avizelor
 date de responsabilul tehnic al executiei atestat;
   d) sa execute lucrari numai pe baza de proiecte si detalii de executie
verificate de specialisti verificatori atestati;
   e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare
pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament.
    ART. 20
   Responsabilii tehnici au urmatoarele obligatii si raspunderi:
   a) sa nu admita executia lucrarilor de constructii pe baza proiectelor si
 detaliilor de executie, neverificate de specialisti verificatori atestati;
   b) sa verifice si sa avizeze fisele si poriectele tehnologice, procedurile
de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de
organizare a executiei lucrarilor, precum si programele de realizare a
constructiilor, referitor la lucrarile aferente exigentelor esentiale;
   c) sa-si dea avizul asupra numirii conducatorilor de executie a lucrarilor,
 pe baza verificarii capacitatii profesionale a acestora;
   d) sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de
constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund, conform modelului
 din anexa nr. 4.
   e) sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare
pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament.
   III. Atestarea tehnico-profesionala a expertilor tehnici in constructii
    ART. 21
   Activitatea de expertizare sedesfasoara in scopul modernizarii,
transformarii, consolidarii constructiilor existente, in cazul unor accidente
tehnice, precum si asupra calitatii intocmirii unor proiecte si detalii de
 executie, a calitatiipropriu-zise si in alte cazuri, la cererea expresa a
investitorului sau a proprietarului, in baza unui contract incheiat intre
acesta si agentul economic care efectueaza expertiza.
    ART. 22
   Activitatea deexpertizare tehnica poate fi desfasurata pe baza
autorizatieilegale de functionare numai de persoane fizice sau juridice,
specialisti de inalta calificare profesionala si probitate morala, atestati
in conditiile prezentului regulament.
    ART. 23
   Atestarea expertilor cu activitate in constructii se face in urmatoarele
 domenii, in functie de exigentele si de specificul lucrarilor, astfel:
   Exp. A.1 - rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structura de rezistenta din beton armat si zidarie;
   Exp. A.2 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la celeseismice, pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice, cu structura de rezistenta din metal;
   Exp. A.3 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, pentru constructii civile, industriale si
agrozootehnice cu structura de rezistenta din lemn;
   Exp. A.4 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri,
 tunele si piste de aviatie;
   Exp. A.5 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii de cai ferate;
   Exp. A.6 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii de porturi si platforme marine;
   Exp. A.7 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
   Exp. A.8 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, pentru constructii energetice;
   Exp. A.9 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
inclusiv la cele seismice, la constructii pentru imbunatatiri funciare;
   Exp. A.10 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, la constructii pentru telecomunicatii;
   Exp. A.11 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, pentru constructii edilitare si de gospodarie comunala;
   Exp. A.12 - rezistenta si stabilitatea la solicitari statice, dinamice,
 inclusiv la cele seismice, pentru constructii miniere;
   Exp. B.1 - siguranta in exploatare pentru constructii civile, industriale
 si agrozootehnice;
   Exp. B.2 - siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri,
poduri, tunele si piste de aviatie;
   Exp. B.3 - siguranta in exploatare pentru constructii de cai ferate;
   Exp. B.4 - siguranta in exploatare pentru constructii de porturi si
platforme marine;
   Exp. B.5 - siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari
hidrotehnice;
   Exp. B.6 - siguranta in exploatare pentru constructii energetice;
   Exp. B.7 - siguranta in exploatare la constructii pentru imbunatatiri
funciare;
   Exp. B.8 - siguranta in exploatare la constructii pentru telecomunicatii;
   Exp. B.9 - siguranta in exploatare pentru constructii edilitare de
gospodarie comunala;
   Exp. B.10 - siguranta in exploatare pentru constructii miniere;
   Exp. C - siguranta la foc pentru toate domeniile;
   Exp. D - sanatatea oamenilor si protectia mediului, pentru toate domeniile;
   Exp. E - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie, pentru
 toate domeniile;
   Exp. F - protectia impotriva zgomotului pentru toate domeniile.
    ART. 24
   Un expert poate fi atestat, la cererea sa, intr-unul sau mai multe
 domenii precizate la art. 23, cu respectarea tuturor conditiilor din
prezentul regulament.
    ART. 25
   In cadrul expertizei tehnice, expertul intocmeste un raport care
contine constatarile facute, solutii propuse si justificarile acestora.
 Expertul va atrage si nu va transmite, pentru a fi folosite in alte scopuri,
 elementele si detalii de executie verificate, considerate de proiectanti
confidentiale.
    ART. 26
   Atestare tehnico-profesionala a expertilor tehnici se face pe baza
examinarii si acceptarii solicitarii acestora, de catre o comisie de
specialisti, potrivit prevederilor cap. IV din prezentul regulament.
   Documentele necesare in vederea atestarii sint urmatoarele:
   - cererea scrisa (anexa nr. 1), in care se precizeaza:
   - numele, prenumele, datele din buletinul de identitate al solicitantului;
   - domeniul/domeniile pentru care solicita atestarea;
   - memoriu de activitate din care rezulta experienta, competenta si
titlurile stiintifice;
   - copie legalizata a diplomei de absolvire a institutului de invatamint
 superior sau a diplomei de doctor inginer, respectiv doctor arhitect;
   - chitanta de plata la C.E.C. a taxei speciale de atestare.
    ART. 27
   Conditiile care trebuie sa le indeplineasca un expert sint urmatoarele:
   - sa fie inginer sau arhitect-absolvent al unei facultati de constructii
 sau arhitectura;
   - sa aiba o vechime minima de 14 ani in proiectare, cercetare, executie
sau invatamint superior, cu activitate in domeniul pentru care solicita
atestarea de expert;
   - sa aiba cetatenia romana;
   - sa corespunda exigentelor examinarii in comisia tehnica de atestare
 pentru domeniul solicitat.
    ART. 28
   Expertul este obligat:
   - sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare
 pentru verificarea respectarii prevederilor prezentului regulament;
   - sa intocmeasca si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrarilor de
 constructii expertizate.
   IV-Dispozitii comune privind atestarea tehnico-profesionala
    ART. 29
   Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte
si detalii de executie, a responsobililor tehnici de executie si a expertilor
 tehnici se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriului, prin Departamentul constructiilor si lucrarilor publice,
care raspunde de organizarea si desfasurarea acestei activitati.
   Cererile de atestare se adreseaza acestuia si se rezolva in termen de
30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevazute la art. 8,17 si
 26 din prezentul regulament, finalizindu-se prin eliberarea certificatului
de atestare, conform modelului din anexa nr. 5.
    ART. 30
   Investitorul, prin proiectantul sau, va incadra obiectele de constructii
 care compun investitia in domeniile cuprinse la art. 3 si 14, incadrare pe
 baza careia se vor angaja specialistii verificatori de proiecte si
responsabilii tehnici cu executia.
    ART. 31
   Atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in
constructii se face pe baza avizelor favorabile ale unor comisii
tehnice organizate de Departamentul constructiilor si lucrarilor
publice pe domenii, in baza regulamentului de functionare, si care
se compun din cite minimum 10 specialisti din invatamint, cercetare,
 executie, asociatii profesionale, administratie de stat.
   Consiliile isi desfasoara activitatea cu minimum 3/4 din membri,
 iar avizele se dau cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.
    ART. 32
   Conditiile de vechime minima de la art. 9, 18 si 27 pot fi reduse
cu maximum 2 ani de catre Departamentul constructiilor si lucrarilor
publice pe baza avizelor comisiilor tehnice in cazul in care
specialistii dovedesc, prin activitatea anterioara, realizari
deosebite in domeniile in care solicita atestarea.
    ART. 33
   Departamentul constructiilor si lucrarilor publice va publica lunar
in Monitorul constructiilor lista specialistilor atestati si anularile de
 atestari din cursul ultimei luni, iar anual, lista tuturor specialistilor
 atestati in functie la 31 decembrie, cu precizarea domeniilor in care au
 fost atestati.
    ART. 34
   Certificatul de atestare se suspenda de catre autoritatea care l-a
eliberat pina la aducerea la indeplinire a masurilor inscrise in
procesul-verbal de constatare, in cazurile in care se constata:
   a) neincadrarea proiectelor si detaliilor de executie in prevederile
reglementarilor tehnice in constructii;
   b) netinerea la zi a registrului de evidenta a proiectelor si detaliilor
de executie verificate;
   c) netinerea la zi a registrului de evidenta a lucrarilor executate si
 coordonate tehnic.
    ART. 35
   Certificatul de atestare tehnico-profesionala se anuleaza de catre
autoritatea care l-a eliberat, in urmatoarele cazuri:
   a) cind se produc accidente tehnice in constructii din vina responsabilului
tehnic, a verificatorului de proiecte sau expertului tehnic;
   b) cind se intrunesc conditii pentru a treia suspendare a atestarii
tehnico- profesionale.
    ART. 36
   Suspendarea sau, anularea certificatului de atestare tehnico-profesionala
se face de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin
Departamentul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, la sesizarea
Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea
teritoriului, a unei terte parti sau prin initiativa proprie.
    ART. 37

   Special 

 
< Precedent   Urmator >